baner-odblaskowa

Przedszkole nosi nazw Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaci Szk Katolickich Nr 1 w Starem Bystrem. Dziaa na podstawie statutu, Programu wychowawczego Stowarzyszenia Przyjaci Szk Katolickich i spjnego z nim programu profilaktyki. Nauczanie i wychowanie w przedszkolu opiera sie na chrzecijaskiej wizji czowieka goszonej przez Koci Katolickim, ktra stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla caej dziaalnoci przedszkola. Dyrektor przedszkola zatrudniajc nauczycieli i innych pracownikw dobiera osoby, ktre utosamiaj sie z misj wychowawcz przedszkola przez prac i przykad ycia.

Przedmiotem dziaa przedszkola jest dziecko - a nie oddzia, osoba ludzka - a nie zbiorowo. Praca wychowawcza domaga sie od nauczycieli-wychowawcw przede wszystkim indywidualnych kontaktw z dziemi. W wychowaniu, praca z grupa nigdy nie nastpi indywidualnego spotkania z dzieckiem.

Przedszkole przygotowujc dziecko do nauki w szkole realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze, okrelone w Ustawie o systemie owiaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie zgodnie ze swym charakterem.

Do wsplnoty przedszkolnej w rwnej mierze nale pracownicy przedszkola, dzieci i rodzice, co oznacza, e wszyscy poczuwaj sie do odpowiedzialnoci za ksztat i funkcjonowanie przedszkola.

Obecnie do przedszkola uczszcza dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Na stray waciwej organizacji opieki nad dziemi i sprawnego funkcjonowania caoci przedszkola stoi Dyrektor pani mgr Aniela Staszel. Przedszkole w swojej dziaalnoci gwarantuje  szerok gam ofert edukacyjnych. Zajcia organizowane s wedug wytycznych owiatowych, przeplatane z zajciami dodatkowymi, tj. religi, jzykiem angielskim, rytmik, logopedi, zajciami terapeutycznymi. Przedszkoel jest otwarte na inne zajcia proponowane przez rodzicw.

Proces adaptacyjny w przedszkolu jest w peni dostosowany do potrzeb maego dziecka. Mama, czy te tata moe zosta tak dugo, jak dziecko tego potrzebuje. Ponadto zostay wprowadzone ?DNI OTWARTE?, czyli dni kiedy dzieci z rodzicami mog uczestniczy w zajciach (ostatnia roda miesica od godziny 1430-1530).

Nasze przedszkole jest bogato wyposaone w rodki dydaktyczne, przybory sportowe. Jedn z metod praktykowan w naszym przedszkolu jest ?METODA DOBREGO STARTU?, ktra przyczynia si do wszechstronnego rozwoju i wychowania. Przedszkole posiada plac zabaw,  dobrze wyposaony w nowoczesne urzdzenia.  Zajcia z dziemi odbywaj si w zalenoci od warunkw atmosferycznych w sali lub na powietrzu. Moga tez korzysta z dobrze wyposaonej, nowej sali gimnastycznej.

Przedszkole czynne jest od 700-1600.

Szkoa oferuje 2 posiki dziennie:

niadanie - decyzj rodzicw wasne, bd przygotowane przez stowk,

obiad - zawsze z deserem

podwieczorek - na wniosek rodzicw.