baner-odblaskowa

Podstaw procesu wychowania nadajc kierunek kademu dziaaniu jest Kanon wartoci - a takiego kanonu dzisiejszym czasom zaczyna brakowa. Aby mc w peni wychowywa ku wartociom w roku szkolnym 2016/2017 realizowalimy pi wybranych zagadnie: Mio, Patriotyzm, Empatia, Szacunek, Wiara.

Kady miesic powicony by na realizacj treci, majcych na celu przyblienie uczniom, pewnego rodzaju zachowa i postaw w obliczu rnorakich sytuacji. Na godzinach z wychowawc poruszano szereg tematw nawizujcych do powyszych hase. Rwnie na innych lekcjach omawiano wiele kwestii i wskazywano na sens wartoci. Przeprowadzano ankiety z uczniami i nauczycielami. Dodatkowo uczniowie mieli moliwo wykazania si talentem pisarskim,  biorc udzia w szkolnym konkursie literackim, ktrego motywem przewodnim by wanie kanon wartoci.   Dla uczniw, nauczycieli a take szkoy, jest to szansa na to, by przeanalizowa swoje dziaania wychowawcze, tworzy swj wasny kanon wartoci ? wybranych nie na zasadzie tradycji, ale w drodze dyskusji, przemyle i decyzji. Tylko takie wartoci mog stanowi podstaw koncepcji szkoy. Pochylenie si nad wartociami to nie wybr, to konieczno dla kadego, kto myli powanie o procesie wychowania modego pokolenia. Rol rodzicw i wychowawcw jest pokaza modym ludziom, e mog i powinni podejmowa trud poprawy rzeczywistoci spoecznej na rnych poziomach jej funkcjonowania oraz pokaza , e taka praca daje satysfakcj i moe nada naszemu yciu, inny, lepszy wymiar.

?Dmy nieustannie do ksztatowania postaw prospoecznych  i obywatelskich?