Linki

men

oke

cke

1

baner-odblaskowa

Nasze szkoy prowadzone s  od 2001 r. przez Stowarzyszenie Przyjaci Szk Katolickich w Czstochowie, natomiast wielooddziaowe Przedszkole od 01 wrzenia 2010r. (wczeniej istnia punkt przedszkolny). Stowarzyszenie to jest katolick organizacj owiatowo-wychowawcz, ktrej celem jest ksztacenie i wychowywanie dzieci, modziey i dorosych. Jego specyfika wypywa z korzeni chrzecijastwa, w ktrych czowiek jest w centrum dziaa i opieki.

Do  przedszkola i szk  uczszczaj dzieci i modzie zarwno z obwodu jak i  z poza obwodu ? z miejscowoci: Maruszyna Grna, Maruszyna Dolna, Baska Nina, Baska Wyna, Nowy Targ, Ratuw, Rogonik, Pienikowice, Czerwienne, Zaskale.

Nadrzdnym celem  zarwno przedszkola jak i naszych szk  jest wszechstronny rozwj dziecka i ucznia. Swoje zainteresowania  nasi wychowankowie mog poszerza na zajciach pozalekcyjnych. Oferta ta jest bardzo szeroka - w zalenoci od zainteresowa. Szkoa organizuje czas wolny modziey  i ksztatuje nawyki kulturalnego spdzania czasu wolnego poprzez: 

 1. prowadzenie zaj pozalekcyjnych rozwijajcych osobowo ucznia i jego    zainteresowania -  dziaa szereg k rozwijajcych zainteresowania, uzdolnienia czy sprawno fizyczn dzieci i uczniw, takich jak koa: teatralne, szkolne kluby sportowe, muzyczne, plastyczne, matematyczne, przyrodnicze, jzyka polskiego, jzyka angielskiego,
 2. organizowanie zaj rekreacyjno ? sportowych,
 3. udzia dzieci i  modziey w rajdach, biwakach oraz wycieczkach turystyczno - krajoznawczych,
 4. prowadzenie zaj z uczniami wybitnie uzdolnionymi,
 5. wychodzenie take naprzeciw uczniom sabszym intelektualnie, poprzez organizuj dla nich zaj: dydaktyczno ? wyrwnawczych, korekcyjno ? kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, zajcia o charakterze terapeutycznym z pedagogiem szkolnym i nie tylko.

Dodatkowym atutem jest moliwo korzystania  ze wietlicy szkolnej od godz. 7:00 do godziny 16:00, a nawet 16:30. 

Ponadto dzieci przedszkolne w tym szecioletnie od  pocztku istnienia maj moliwo  nauki jzyka obcego - angielskiego i od 5 lat drugiego jzyka niemieckiego (dwa razy w tyg.). Natomiast od dwch lat poszerzono ofert o dodatkowe dwa jzyki: francuski i woski.

Szkoa uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych, wspomagajcych integralny rozwj uczniw i dzieci: sportowych, artystycznych, teatralnych, ekologicznych, propagujcych zdrowy styl ycia, religijnych.

Szkoa wspiera rodzin w jej pracy wychowawczej, mdrze towarzyszy uczniowi w jego rozwoju oraz stwarza mu wartociowe rodowisko wychowawcze. Nauczyciele i rodzice maj poczucie  wsplnoty celu, ktrym jest wszechstronny rozwj dziecka - co jest rwnie nasz misj. Staramy si, by absolwenci posiadali umiejtnoci wyraania wasnych opinii i odnalezienia si w aktualnych realiach.

Szkoa wychowujc:

 1. rozwija u dzieci i  modziey poczucie odpowiedzialnoci oraz dyscypliny pracy i nauki,
 2. upowszechnia wrd dzieci i uczniw wiedz ekologiczn oraz ksztatuje waciwe postawy wobec problemw ochronnych rodowiska,
 3. umoliwia zdobycie wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do uzyskania wiadectwa ukoczenia szkoy z wynikami, ktre bez przeszkd pozwol osign wymarzony cel.
 4. umoliwia absolwentom dokonanie wiadomego wyboru dalszego kierunku ksztacenia i wykonywania wybranego zawodu,
 5. sprawuje opiek nad dziemi i  uczniami, odpowiednio dla ich potrzeb i moliwoci szkoy.

Szkoa ksztaci na wysokim poziomie, ktry gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniw do nastpnego etapu edukacji oraz ycia we wspczesnym wiecie.  Uczniowie od lat odnosz liczne  sukcesy w nauce i sporcie, uczestnicz z powodzeniem w wielu konkursach uroczystociach i dziaaniach organizowanych na terenie szk jak i poza nimi. (zacznik -   prezentacja). Nasza szkoa od pocztku swojego istnienia dya do wypracowania optymalnych warunkw wielostronnego rozwoju osobowoci uczniw, stwarzania warunkw dla rozwoju zainteresowa i talentw w rozwoju w rnych dziedzin wiedzy oraz umiejtnoci. Ju w  2008 r. uzyskalimy tytu ?Szkoy sukcesu?. Na to wyrnienie skadaa si cika  praca uczniw, nauczycieli i rodzicw z wszystkich poziomw edukacyjnych. Gdy jak wiadomo ?dobry start? ? procentuje w pniejszych latach nauki.

Szkoa co rocznie otrzymuje podzikowania od Wjta Gminy Czarny Dunajec ? Jzefa Babicza ? (mimo, i nie jest On Organem prowadzcym), za systematyczn wspprac, wysokie osignicia uczniw na rnych szczeblach oraz liczne sukcesy sportowe. Dziki  wanie osigniciom sportowym w kraju i za granic szkoa od piciu lat ma dobrze wyposaon sal gimnastyczn, z ktrej korzystaj nie tylko nasi uczniowie, a take inni mieszkacy  wsi, czy zaprzyjaniona Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 2 ze Starego Bystrego. Na hali dodatkowo rozgrywane s mecze towarzyskie naszych uczniw z innymi  zaprzyjanionymi szkoami.

Uczniowie nie tylko w sposb podawczy zdobywaj wiedz i umiejtnoci, ale take poprzez wycieczki i wyjazdy. Wwczas mog pozna pikno naszego kraju, poszerzy zdobyte wiadomoci i zastosowa je w praktyce.

Od wielu lat zarwno w przerwy witeczne, ferie i wakacje szkoa goci harcerzy i obz sportowy ze lska oraz  inne zaprzyjanione szkoy z caej Polski, a nasi uczniowie mog si integrowa  z przyjezdnymi rwienikami.

Naley take podkreli, i Rodzice  ? nasi wani  partnerzy s na bieco informowani o dziaaniach podejmowanych na terenie szkoy w comiesicznych biuletynach, artykuach zamieszczanych na stronie internetowej, czy tez maj moliwo indywidualnych spotkaniach z wychowawcami. Potwierdzeniem przyjaznych relacji z rodzicami jest zewntrzna ewaluacja przeprowadzona przez Delegatur Kuratorium Owiaty w Nowym Targu, ktra miaa miejsce w maju ubiegego roku szkolnego. Jej wyniki niezbicie dowodz, i jestemy szko otwart na propozycje uczniw  i rodzicw. Na jej podstawie stwierdzono midzy innymi e; 

szkoa zapewnia: 

 1. kompetentnych nauczycieli i wychowawcw,
 2. opiek, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji,
 3. poszanowanie praw ucznia,
 4. warunki prawidowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji,
 5. moliwo poznawania regionu i kraju.

W celu wzmocnienia wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniw - wsppracujemy z wieloma instytucjami takimi jak:

 1. Urzd Gminy  Czarny Dunajec,
 2. Gminny Orodek Pomocy  Spoecznej w Czarnym Dunajcu w Nowym Targu i Szaflarach,
 3. Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu,
 4. Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Nowym Targu,
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 6. Sd Rejonowy w Nowym Targu,
 7. Komenda Policji w Czarnym Dunajcu i Nowym Targu,
 8. Polski Zwizek Narciarstwa,
 9. Polski Zwizek Biatlonu,
 10. Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 11. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
 12. Stra Pastwowa w Nowym Targu,
 13. Orodek Zdrowia w Ratuowie,
 14. Parafia w. Andrzeja Boboli w Rogoniku,
 15. Parafia Trjcy Przenajwitszej w Czarnym Dunajcu,
 16. Parafia NMP Krlowej Polski w Mitusowie.
 17. Rad Soeck i Wsplnot Len w Starem Bystrem i szeregiem innych.

Wreszcie najistotniejszym  dowodem na  wysoki poziom edukacji naszej szkoy jest  - zwikszajca si liczba dzieci. Przedszkole przygotowujc dziecko do nauki w szkole realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze.  W swojej dziaalnoci gwarantuje  ju od 2,5 roku ycia szerok gam ofert edukacyjnych - za ktre rodzice nie ponosz adnych kosztw. Zajcia organizowane s wedug wytycznych owiatowych, przeplatane z zajciami dodatkowymi, tj.: religi, jzykiem angielskim, rytmik, logopedi, zajciami terapeutycznymi. Przedszkole jest otwarte na inne zajcia proponowane przez rodzicw. Nasze przedszkole jest bogato wyposaone w rodki dydaktyczne, przybory sportowe. Jedn z metod praktykowan jest "Metoda Dobrego Startu", ktra przyczynia si do wszechstronnego rozwoju i wychowania.

Zamieszczon w/w zmiank o naszym przedszkolu zamiecilimy m.in. dlatego, e dobry start, dobre przygotowanie - od najmodszych lat  - owocuje w nastpnych etapach edukacyjnych a przede wszystkim w przyszoci. Dowodem na to  s co roczne losy naszych absolwentw. Mamy si czym szczyci.  

Zdajemy sobie spraw, e siganie po marzenia, jest bardzo wyczerpujce. Nasi uczniowie i nauczyciele daj z siebie bardzo wiele -  cigle systematycznie i kreatywnie podchodz do wyznaczonych celw. Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, ktra na bieco udoskonala poziom swego wyksztacenia.